- Population Pyramid of Taiwan at 2020

Taiwan

At year 2020, population distribution of Taiwan is:

Total Population 23,816,775 100%
Young Population 3,028,689 12.72%
Working Age Population 17,013,385 71.43%
Elderly Population 3,774,701 15.85%

Working age population will be less than 60% of total population at year 2038. Elderly population will be more than twice of the young population at 2033.


(2020)
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Taiwan 2020 23,816,775